petak, mart 22, 2019

Odluka o sazivu XI SA 2012

AKCIONARSKO DRUŠTVO „NAPREDAK“      
BIJELJINA
DATUM:24.05.2012. GODINE
BROJ:58/2012.
 
Na osnovu člana 73.Statuta Akcionarskog društva „Napredak“ Bijeljina, Upravni odbor ovog Društva, odlukom od 24.05.2012. godine
 
S A Z I V A
XI redovnu ( godišnju)  sjednicu Skupštine akcionara Društva
 
XI redovna sjednica Skupštine akcionara će se održati dana 30.06.2012. godine, (subota) u hotelu „Drina“ u ulici Kneza Miloša broj 1, u Bijeljini sa početkom u 10 časova.
 
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
D N E V N I  R E D:
 
1.      Imenovanje  radnih tijela:
-          Zapisničara,
-          Dva ovjerivača zapisnika iz reda akcionara,
-          Komisiju za glasanje.
2.      Usvajanje izvještaja komisije za glasanje o prisutnosti akcionara.
3.      Usvajanje zapisnika  sa  desete (X) godišnje Skupštine akcionara.
4.      Usvajanje  Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2011. godinu.
5.      Razmatranje i usvajanje  finansijskih Izvještaja  Društva za 2011. godinu.
6.      Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izvještaja o poslovanju Društva za 2011. godinu.
7.      Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2011. godinu.
8.      Donošenje odluke o raspoređivanju ostvarene  dobiti za 2011. godine.
9.      Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2012.
godinu.
10. Donošenje odluke o prodaji poslovnih prostora.
11. Tekuća pitanja.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog datuma u 10 časova zbog nedostatka kvoruma, ponovljena će se održati istog dana sa početkom u 13 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari Društva upisani u knjigu akcionara na dan 30.05.2012. godine.
 
Obavještavaju se akcionari, koji nisu saglasni sa predloženom odlukom o prodaji poslovnih prostora ( raspolaganje imovinom velike vrijednosti), da imaju pravo na procjenu i naknadu vrijednosti, odnosno otkup svojih akcija od Društva po tržišnoj vrijednosti, a u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, čl.  435.
 
Akcionari koji imaju namjeru da koriste pravo na otkup akcija, dužni su da upute Društvu pisano obavještenje o svojoj namjeri, ukoliko se na Skupštini donese predmetna odluka, i to u roku od 30 dana, od dana objavljivanja sazvanja  sjednice Skupštine akcionara u dnevnom listu „Glas Srpske“, kao i na internet stranici Društva.
Akcionar koji ne uputi obavještenje Društvu u navedenom roku, ili koji glasa za predloženu odluku, nema pravo na otkup akcija.
Akcionari Društva mogu izvršiti uvid u materijale čije je razmatranje i usvajanje predloženo dnevnim redom, u prostorijama Društva u Bijeljini, ul.Svetog Save bb, svakim danom  od 10,00 do 14,00 časova.
Sazivanje godišnje Skupštine objaviće se na internet stranici Društva  koja glasi: wwwnapredakad.com i  u dnevnom listu „Glas Srpske“.
 
                                                                                                              Predsjednik Upravnog odbora
                                                                                                          ____________________________

                                                                                                                                Mićo Milić