nedelja, januar 23, 2022

Zapisnik sa XVII redovne SA

 

„NAPREDAK“ A.D.

BIJELJINA

BROJ: 24/2018.

DATUM:29.06.2018. godine

 

 

Z A P I S N I K

-1-

Sa XVII redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara, održane dana 29.06.2018. godine u prostorijama Društva u Bijeljini, ulica Vidovdanska 46, sa početkom u 9 časova.

 

Za sjednicu se predlaže sledeći

    

DNEVNI RED:

 

$11.       Izbor predsjedavajućeg na sjednici Skupštine Društva, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika, i komisije za glasanje;

$12.       Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;

$13.       Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva;

$14.       Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja „Napredak“ a.d. Bijeljina, za 2017. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora;

$15.       Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju „Napredak“ a.d. za 2017. godinu;

$16.       Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2017. godinu;

$17.       Donošenje odluke o raspoređivanju ostvarene dobiti Društva za 2017. godinu;

$18.       Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2018. godinu.

$19.       Donošenje odluke o prodaji sljedećih poslovnih prostora : broj 219, 222,207 i 238 u Bijeljini.

$110.   Tekuća pitanja.

 

                                                  

R A D

Sjednici prisustvuje 6 akcionara:

 

 

REDNI BROJ

IME I PREZIME AKCIONARA

BROJ AKCIJA -GLASOVA

1.

MIRKOVIĆ MILE

3.

LAZAREVIĆ DUŠAN LIČNO I PUNOMOĆNIK ZA „LD“

4.

ĆURČIĆ SLOBODAN LIČNO I PUNOMOĆNIK ZA

 

.

ĆURČIĆ MILOŠA

5.

NEDELJKO JOVANOVIĆ

   11136                   0,44%

6.

MILORAD TUKIĆ

   9225                  0,37%

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2-

 

Sjednicu Skupštine akcionara otvara predsjednik UO Društva gospodin Mićo Milić, pozdravlja prisutne akcionare i postupa po prvoj tački predloženog dnevnog reda, tako što predlaže da se prvo izabere predsjedavajući na ovoj sjednici Skupštine akcionara, kako bi se moglo dalje raditi.

Za predsjedavajućeg predlaže Mileta Mirkovića, smatrajući da u vođenju sjednice ima iskustva, pa bi samim tim sjednica i njen dalji tok dobili na efikasnosti u radu.

   Nakon izjašnjavanja akcionara za koga su jednoglasno svi glasali, za riječ se javlja gospodin Mile Mirković, pozdravljajući sve prisutne , zaželivši svima uspješan rad. Od stručne službe traži da se da prijedlog za radna tijela na sjednici, što mu se usmeno predlaže ovako:

 

Komisija za glasanje:

$11.       Vesna Urukalo, predsjednik

$12.       Slobodan Ćurčić, član i

$13.       Milorad Tukić član.

Zapisničar je Slavica Mitrović, a ovjerivači zapisnika Dušan Lazarević i Nedeljko Jovanović.

Prijedlog se stavlja na glasanje i takav se jednoglasno usvaja.

Predsjedavajući traži da Komisija podnese Izvještaj o prisutnosti na sjednici kako bismo utvrdili kvorum.

Vesna Urukalo kaže da je na sjednici prisutno 6 akcionara sa 2092845 akcija-glasova, ili 83,65% od ukupnog broja akcija.

Na osnovu toga predsjedavajući Skupštine kaže da za današnju sjednicu imamo kvorum i možemo početi sa radom, koji izvještajkomisije za glasanje je Sjkupština jednoglasno prihvatila.

 

TAČKA 3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne XVI REDOVNE-PONOVLJENE sjednice Skupštine akcionara od 04.05.2017. godine.

 

Predsjedavajući Skupštine stavlja na raspravu Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara , ali se niko nije javio i odmah se pristupilo glasanju. Za ZAPISNIK je glasalo svih 6 prisutnih akcionara.

 

Tačka 4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja „Napredak“ a.d. Bijeljina, za 2017. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora;

     Predsjedavajući Skupštine Mile Mirković pita, ima li potrebe za izlaganjem po ovoj tački dnevnog reda, s obzirom da je izvještaj sastavni dio materijala koji već imate?

       Pošto nije bilo potrebe za uvodnim izlaganjem Mile stavlja Izvještaje na raspravu. Kako nije bilo ni rasprave po istim ova tačka dnevnog reda je stavljena na glasanje, nakon čega su svi akcionari jednoglasno glasali za Finansijske Izvještaje za 2017. godinu, sa mišljenjem nezavisnog revizora.

 

Tačka 5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za 2017. godinu.

   Mile Mirković, predsjednik Skupštine kaže da se ova tačka naslanja na prethodnu tj. one se međusobno prožimaju, pa pitam ima li potrebe za uvodnim izlaganjem? Prisutni se izjašnjavaju da nema potrebe, pa je tačka dnevnog reda stavljena na glasanje i jednoglasno je usvojena.

 

 

Tačka 6: Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu UO Društva za 2017. godinu.

 

   Izvještaj o radu UO za 2017. godinu je stavljen na raspravu, ali se nije niko prijavio za diskusiju, tako da je ponuđeni Izvještaj stavljen na glasanje i jednoglasno usvojen.

 

Tačka 7: Donošenje odluke o raspoređivanju ostvarene dobiti Društva za 2017. godinu.

 

     Direktor upoznaje akcionare da je Upravni odbor predložio Skupštini da se ostvarena neto dobit za 2017. godinu u iznosu od 44.241,00 KM ostavi kao neraspoređena dobit, sa mogućnošću da se podijeli u vidu dividende akcionarima, kada se za to steknu uslovi.

 

 

 

 

 

-3-

 

   Slobodan Ćurčić kaže da nije bio na UO, pa nije znao da ima toliko dobiti, ali nije problem što je donesena takva odluka, jerse to uvijek može podijeliti.

 

 

Tačka 8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2018. godinu.

 

       Direktor upoznaje akcionare da su stigle tri ponude za vršenje revizije finansijskih izvještaja, a to su :

$11.       Revizorska kuća „REVISIO“ iz Bijeljine je dostavila ponudu od 1.500,00 KM sa PDV-eom,

$12.                      „               „REVIDERE“     „                       „                            2.500,00 KM         „           i

       3.                  „             „REVIFIN“         „                       „                            2.500,00 KM.  

 

Iz pregleda ponuda se vidi da je najpovoljniji ponuđač „REVISIO“ D.O.O. , pa se ista ponuda stavlja na glasanje i jednoglasno donosi odluka da ova revizorska kuća vrši Reviziju finansijskih izvještaja za 2018. godinu.

 

Tačka 9.Donošenje odluke o prodaji poslovnih prostora broj: 219,222,207 i 238.

 

   Direktor Društva je pojasnio da se radi o poslovnim prostorima u ulici Miloša Crnjanskog(219), u Zmaj Jovinoj (222), u ulici Neznanih junaka,(207) i ulici Svetog Save(238), a koji već duže vrijeme nisu izdati, ili su djelimično izdati, ali svakako nisu rentabilni, pa je UO razmatrajući sve to donio ovakav prijedlog odluke, a na Skupštini je da se o tome izjasni.

         Slobodan Ćurčić se složio s tim, da Skupština treba da ovlasti Upravni odbor da može prodavati navedene poslovne prostore, i da svaka odluka bude potvrđena od strane Skupštine Društva na sljedećoj sjednici.

 

     Sa ovim prijedlogom su se složili svi prisutni akcionari , pa je odluka jednoglasno donesena.

 

Tačka 10. Tekuća pitanja.

     Predsjedavajući konstatuje da po ovoj tački nije bilo ništa kandidovano, pa je sjednica Skupštine akcionara je završena u 10 i 30 časova. Pozdravljam Vas i zahvaljujem na saradnji .

 

Zapisničar: Slavica Mitrović _________________

 

Ovjerivači Zapisnika:

 

$11.       Dušan Lazarević     __________________

 

     2. Nedeljko Jovanović  ___________________            

                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                     Predsjedavajući Skupštine

 

                                                                                                                                     _______________________

                                                                                                                                      Dipl. Ing.polj. Mile Mirković